ZIK

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zik.trzcianka.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-07-01.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-14.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne.

Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

  1. Multimediów nadawanych na żywo.
  2. Multimediów opublikowanych przed dniem 13 marca 2023 r..
  3. Dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 13 marca 2023 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.
  4. Treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
    1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
    2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
  5. Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 13 marca 2023 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
  6. Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 13 marca 2023 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 13.03.2023r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie Zakładu Inżynierii Komunalnej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Zgłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej dok@zik.trzcianka.com.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 67 216 83 08 wew.104.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do  Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, dok@zik.trzcianka.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 216 83 08 wew.104. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Biuro Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się w Trzciance przy
ul. Stefana Żeromskiego 15, na II piętrze.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy ZIK Sp. z o.o. tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00 natomiast drugie wejście otwarte całą dobę.

Dostępność wejścia:

Nad wejściem do budynku brak głośników, brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami, oraz brak dzwonka przywołującego pracownika. Wewnątrz budynku do pomieszczeń ZIK Sp. z o.o., prowadzą schody uniemożliwiające dostanie się do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, w budynku brak windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność parkingowa:

Przed budynkiem, od frontu wejścia bocznego, znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Teren wokół budynku jest wyłożony kostką brukową.

Aplikacje mobilne.

Brak aplikacji mobilnej

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526.

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

Skip to content