ZIK

Deklaracja dostępności

Produkcja WODY

Stacja uzdatniania wody – „SUW Trzcianka” wraz z ujęciem znajduje się                w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 61. Obiekt powstał w wyniku rozbudowy poniemieckiej stacji pochodzącej z 1930 roku.

Stacja Uzdatniania Wody w Trzciance zaopatruje w wodę pitną odbiorców           z miejscowości: Trzcianka, Niekursko, Straduń, Smolarnia, Sarcz, Dłużewo           i Kadłubek.

Rozwiązanie technologiczne SUW zostało zaprojektowane na początku lat siedemdziesiątych XX wieku i nie było zmieniane do chwili obecnej.

Scan. Schemat układu technologicznego SUW Trzcianka. (ok.1972r.).
Stacja pracuje z wydajnością;

Q max.h = 150 m3/h,;
Q śr.h = 70 m3/h,
Q śr.d = 2400,0 m3/d,

Woda ujmowana jest z 6 studni wierconych, ujmujących wody podziemne z formacji trzeciorzędowej i czwartorzędowej o zasobach eksploatacyjnych w kat. B. Za pomocą pomp głębinowych 1 stopnia tłoczona jest do dwóch komór napowietrzania, skąd pompami 2 st. doprowadzana jest na 4 filtry pośpieszne (odżelaziacze) i dalej pompami 3 st. tłoczona jest do 2 zbiorników wody czystej o pojemności 500 m3 każdy, a następnie tłoczona do sieci miejskiej.

Wielkość poboru wód:

Q maksymalne godzinowe – Q max.h = 125 m3/h.
Q maksymalne roczne – Q max.r = 865 000 m3/rok.

Głębokość i wydajność studni wynosi odpowiednio:

nr 1a – 93m i wydajność eksploatacyjna Q = 70,0 m3/h;
nr 6a – 94,0 m i wydajność eksploatacyjna Q = 70,0 m3/h;
nr 8a – 96,0 m i wydajność eksploatacyjna Q = 125,7 m3/h;
nr10a – 103,0 m i wydajność eksploatacyjna Q = 57,4.m3/h;
nr 11a – 92,0 m i wydajność eksploatacyjna Q = 70,0 m3/h;
nr 12 – 96,0 m i wydajność eksploatacyjna Q = 72,0 m3/h.

W dniu 22.09.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd zlewni w Pile wydał decyzję w sprawie ustanowienia stref ochronnych wód podziemnych, obejmujące teren ochrony bezpośredniej studni nr: 1a, 5, 6a, 8a, 10a, 11a, 12.

Ponadto ZIK Sp. z o.o. na terenie gminy obsługuje sześć hydroforni wiejskich:

  • Hydrofornia Biała,
  • Hydrofornia Radolin – zasila: Radolin i Teresin,
  • Hydrofornia Pokrzywno – zasila: Pokrzywno i Łomnicę,
  • Hydrofornia Stobno – zasila: Stobno i Wrzącą,
  • Hydrofornia Siedlisko – zasila: Siedlisko, Przyłęki, Górnicę, Rychlik i Biernatowo,
  • Hydrofornia Rudka – zasila: Rudkę, Nową Wieś i Runowo.

Galeria - Hydrofornia

Badania WODY

W celu zapewnienia najwyższej jakości, woda poddawana jest w każdym z zakładów wieloetapowemu procesowi uzdatniania. Po przejściu całego procesu, woda dostarczana jest do odbiorców.

Oczywiście w trosce o zdrowie naszych klientów, przed dostarczeniem wody do obiegu,
przeprowadzane są regularnie badania przez akredytowane laboratorium. Spółka nie posiada własnego laboratorium, w związku z tym na 2024 r. została podpisana umowa  z firmą zewnętrzną – GBA POLSKA Sp. z o.o. Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Badania prowadzone  są również przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Czarnkowie, w ramach nadzoru nad jakością wody, wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Masz wątpliwości? Sprawdź wyniki badań.

Aktualne informacje o wynikach i składzie wody znajdują się poniżej.

Pamiętaj, że każdy z nas potrzebuje przynajmniej 1,5 l wody dziennie!

Ocena jakości wody

Czysta woda jest najważniejszym produktem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Ogólne wymagania, którym powinna odpowiadać woda do picia definiują, że woda jest bezpieczna dla życia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów  w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilości zagrażającej zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

W gminie Trzcianka woda dostarczana odbiorcom za pomocą wodociągów publicznych pobierana jest wyłącznie z ujęć podziemnych.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawuje organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Czarnków.

Skip to content