ZIK

Deklaracja dostępności


Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Planując budowę domu nie możesz zapomnieć o doprowadzeniu na działkę wszystkich potrzebnych mediów. Wśród nich znajduje się woda i sposób jej odprowadzania, z której korzysta się każdego dnia.

Jak wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne w domu jednorodzinnym? 
Oto najważniejsze informacje!
KROK 0
Uzyskanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Krok ten pozwoli na uzyskanie informacji, czy nieruchomość może być podłączona do sieci. W przypadku gdy nie masz pewności czy dany obszar objęty inwestycją jest zwodociągowany czy też skanalizowany – złóż wniosek o zapewnienie możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci.

KROK 1
Złóż wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacji należy:

Dostarczyć do ZIK Sp. z o.o. wypełniony wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w siedzibie spółki – pokój nr 1, sekretariat,
 • drogą pocztową na adres: Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.

Do wniosku należy załączyć:

 • aktualną mapę do celów projektowych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub        w przypadku osób fizycznych oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Termin wydania przez  ZIK Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wynosi:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone odpowiednio o kolejne 21 dni    i 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy rozstrzyga, na wniosek strony, w drodze decyzji, spory w sprawach odmowy przyłączenia do sieci (art. 27e ust. 1 pkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Usługa wydania warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej jest bezpłatna.

KROK 2
Wykonanie projektu.

Na postawie wydanych warunków przyłączenia do sieci, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i lub kanalizacyjnego.

KROK 3

Uzgodnienie projektu.

Opracowaną dokumentację techniczną przyłącza/y należy uzgodnić w ZIK Sp. z o.o. w tym celu,  należy złożyć:

KROK 4
Zgłoszenie zamiaru realizacji.

Po załatwieniu wszystkich formalności można przystąpić do kolejnego etapu, czyli do budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Na początku konieczne jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza. W tym celu należy przekazać do przedsiębiorstwa na minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia prac wniosek – „zawiadomienie o rozpoczęciu robót”, wraz z planem sytuacyjnym przyłącza sporządzony na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego w celu zweryfikowania jego zgodności ze złożonym do warunków planem zabudowy/szkicem sytuacyjnym.

KROK 5
Potwierdzenie wykonania przyłącza.

Budowa przyłącza odbywa się pod ścisłym nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania przyłącza, w trakcie trwania prac budowy przyłącza (przed zasypaniem), należy skontaktować się z pracownikiem działu technicznego pod nr.:

 • stacjonarnym: +48 67 216 83 08 wew. 102,
 • tel. kom.: +48 607 053 297,

                 osoba do kontaktu: Mirosław Kończak – kierownik działu techniczno-inwestycyjnego.

W celu wydania zaświadczenia o zgodności wykonania przyłącza wodociągowego i lub kanalizacyjnego, złóż wniosek o wydanie opinii o zgodności wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do wniosku należy załączyć:

 • mapę powykonawcza (inwentaryzacja budynku i instalacji),
 • protokół odbioru robót,
 • projekt techniczny przyłącza wod – kan.

N I E  Z A P O M  N I J   O    O S T A T N I M   E L E M E N C I E !!!

KROK 6
Podpisanie umowy z dostawcą wody.

Aby zacząć korzystać z wody dostarczanej z wodociągu, czy też odprowadzać nieczystości do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą – przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Do podpisania umowy należy złożyć:

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w siedzibie spółki – pokój nr 9, dział obsługi klienta,
 • drogą pocztową na adres: Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, ul. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.
Skip to content