ZIK

Deklaracja dostępności

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TRZCIANCE

ul. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka
REGON: 570869914,
NIP: 763-18-67-781,
KRS 0000057944.

Tryb działania

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  21 listopada 1999 r.

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem        z dnia 29 października 2001 r. dokonał wpisu Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057944.

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 41.779.500,00 zł i podzielony jest na 83.559 udziałów po 500,00 zł każdy. Gmina Trzcianka posiada 100% udziałów.

Przedmiot działalności

Wiodącym przedmiotem działalności spółki jest:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;
  • wydawanie warunków technicznych przyłączy, uzgadnianie projektów w zakresie wydawanych warunków.

Drugim bardzo ważnym przedmiotem działalności jest utrzymanie wysokiego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi Spółka zarządza.

Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

  • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając przy tym racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych – eksploatacyjnych,
  • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków.
Skip to content