ZIK

Deklaracja dostępności

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TRZCIANCE

ul. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka
REGON: 570869914,
NIP: 763-18-67-781,
KRS 0000057944.

1. Tryb działania

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Trzciance działa w oparciu o:

  •  ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z póz. zm.);
    – decyzję Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku;
  •  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Trzcianka;
  •  ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z póz. zm.)

2. Przedmiot działalności Spółki.

Wiodącym przedmiotem działalności spółki jest:

             a) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

             b) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

             c) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;

            d) wydawanie warunków technicznych przyłączy, uzgadnianie projektów w zakresie wydawanych warunków.

Drugim bardzo ważnym przedmiotem działalności jest utrzymanie wysokiego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi Spółka zarządza.

Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

  • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając przy tym racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych – eksploatacyjnych,
  • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,
Skip to content