Trzcianka, 17.04.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance – zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Chrobrego i Batorego w Trzciance” wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

1) Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

 

ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNYCH „WODBUD”

T. i P. RYCZKOWSCY SP. JAWNA

UL. PRZEMYSŁOWA 31

64-920 PIŁA

 

Cena oferty – 406.000,00 zł netto, 499.380,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną).

 

2) W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres / siedziba

Kryterium cena

KC

Kryterium okres rękojmi TC

Punkty

1.

ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNYCH „WODBUD”

T. i P. RYCZKOWSCY SP. JAWNA

UL. PRZEMYSŁOWA 31

64-920 PIŁA

70,00

30,00

100,00

2.

HYDROTECHNIKA KRZYSZTOF PYSZKA

ŚWIĘTA 139

77-400 ZŁOTÓW

61,78

30,00

91,78

3.

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH w CZARNKOWIE

z/s w ŚMIESZKOWIE

UL. WODNA 5 B

64-700 CZARNKÓW

60,22

30,00

90,22