PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Tryb działania
Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. w Trzciance działa w oparciu o:

 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020 poz. 1526 z póz. zm.)
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z póz. zm.);
 • decyzję Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30 sierpnia 2002 roku;
 • regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Trzcianka;

Sposób załatwiania spraw
Zobowiązania z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i pozostałych usług odpłatnych można regulować:

 • w kasie znajdującej się w siedzibie Spółki
  (czynna: wtorek od 10.00 do 13.00, piątek od 9.00 do 12.00);
 • poprzez wpłatę na rachunek bankowy w:
  Pekao S.A. indywidualne konta dla płatników drukowane na fakturach
  Pekao S.A. 97 1240 3741 1111 0000 4460 6392
  Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1320 0000 0000 3217 4775

Informacje na temat taryf w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków można uzyskać:

 • w Dziale Obsługi Klienta – pokój nr 9
  numer telefonu: 67 216 83 08, wew. 104

Dział Obsługi Klienta zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z umowami na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

W przypadku zlecenia usług odpłatnych tj.:

 • wynajmu koparki (JCB”, Waryński);
 • montażu lub wymiany wodomierza;
 • wynajmu ciągnika Ursus (z przyczepą lub z beczką asenizacyjną);
 • wynajmu agregatu spalinowego i prądotwórczego 40kW;
 • udrażniania rur kanalizacyjnych przepychaczem;
 • odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • wynajmu urządzenia „Tytan” i „Di-Bo” do udrażniania instalacji kanalizacyjnej;
  należy złożyć pisemny wniosek o wykonanie usługi w sekretariacie Spółki. Cennik za wymienione usługi jest dostępny na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki, na stronie www.zik.trzcianka.com.pl lub pod numerem telefonu: 67 216 83 08.
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl