Regulamin dostarczania wody

 Uchwa┼éa w wersji elektronicznej

UCHWA┼üA NR LIV/508/18  RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI  
z dnia 14 listopada 2018 r.  
 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków obowi─ůzuj─ůcego na terenie gminy Trzcianka  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzaniu ┼Ťcieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nast─Öpuje: 
 
§ 1. Przyjmuje si─Ö „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na terenie gminy Trzcianka”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi─ůcy za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy. 
 
§ 2. Traci moc uchwa┼éa Nr XLVI/318/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków, obowi─ůzuj─ůcego na terenie gminy Trzcianka. 
 
§ 3. Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Burmistrzowi Trzcianki. 
 
§ 4. Uchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Województwa Wielkopolskiego.

 


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków, obowi─ůzuj─ůcego na terenie gminy Trzcianka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203,
z 2005 Nr 172 poz. 1441) w zwi─ůzku z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzaniu ┼Ťcieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747, zm. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r. Nr 96 poz. 956, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 429, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska Trzcianki uchwala

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA 
┼ÜCIEKÓW OBOWI─äZUJ─äCY NA TERENIE GMINY TRZCIANKA 

Rozdzia┼é I. 

Przepisy ogólne 

§ 1.1.  Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków na terenie gminy Trzcianka.  

2. Regulamin okre┼Ťla prawa i obowi─ůzki przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców us┼éug. 

§ 2. Ilekro─ç w niniejszym regulaminie mowa jest o „ustawie” rozumie si─Ö przez to ustaw─Ö z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzaniu ┼Ťcieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152). Pozosta┼ée poj─Öcia u┼╝yte w regulaminie maj─ů znaczenie wskazane w ustawie.   

§ 3. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne prowadzi swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod─Ö i zbiorowego odprowadzania ┼Ťcieków. 

Rozdzia┼é II. 
Minimalny poziom us┼éug ┼Ťwiadczonych przez przedsi─Öbiorstwo
wodoci─ůgowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków 

Oddzia┼é 1. 
Prawa i obowi─ůzki przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego 

§ 4. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków ma obowi─ůzek: 

1) zapewni─ç zdolno┼Ť─ç posiadanych urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych do: 

a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilo┼Ťci i pod odpowiednim ci┼Ťnieniem, 

b) dostaw wody i odprowadzania ┼Ťcieków w sposób ci─ůg┼éy i niezawodny, 

c) zapewnia nale┼╝yt─ů jako┼Ť─ç dostarczanej wody odpowiadaj─ůc─ů wymaganiom okre┼Ťlonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy. 

2) dostarcza─ç odbiorcy us┼éug wod─Ö z sieci wodoci─ůgowej na podstawie pisemnej umowy, o tre┼Ťci ustalonej wed┼éug zasad okre┼Ťlonych przepisami obowi─ůzuj─ůcego prawa, w szczególno┼Ťci ustaw─ů i niniejszym regulaminem, 

3) odbiera─ç od odbiorcy us┼éug ┼Ťcieki na podstawie pisemnej umowy o tre┼Ťci ustalonej wed┼éug zasad okre┼Ťlonych przepisami obowi─ůzuj─ůcego prawa, w szczególno┼Ťci ustaw─ů i niniejszym regulaminem, 

4) wydawa─ç warunki techniczne niezb─Ödne do pod┼é─ůczenia do sieci oraz uzgadnia─ç przed┼éo┼╝on─ů przez inwestora dokumentacj─Ö techniczn─ů, 

5) instalowa─ç i utrzymywa─ç (na swój koszt) u odbiorcy us┼éug wodomierz g┼éówny, 

6) prowadzi─ç regularn─ů wewn─Ötrzn─ů kontrol─Ö jako┼Ťci dostarczanej wody, 

7) prowadzi─ç regularn─ů kontrol─Ö urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne, 

8) zapewnia─ç nale┼╝yte warunki odbioru ┼Ťcieków oraz zapewni─ç jako┼Ť─ç oczyszczonych i odprowadzanych ┼Ťcieków, w szczególno┼Ťci poprzez regularne prowadzenie kontroli ilo┼Ťci i jako┼Ťci odprowadzanych ┼Ťcieków, w tym ┼Ťcieków przemys┼éowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ┼Ťcieków do urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych,  

9) dokonywa─ç napraw urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych oraz przy┼é─ůczy b─Öd─ůcych w jego posiadaniu, 

10) zapewnia─ç budow─Ö oraz modernizacj─Ö urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikaj─ůcym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych b─Öd─ůcych w jego posiadaniu, 

11) na wniosek odbiorcy us┼éug zleci─ç wykonanie ekspertyzy wodomierza g┼éównego przez Okr─Ögowy Urz─ůd Miar w celu sprawdzenia prawid┼éowo┼Ťci wskaza┼ä i w przypadku stwierdzenia przez ten Urz─ůd jego wadliwego dzia┼éania, ponie┼Ť─ç koszty ekspertyzy i wymiany. 

§ 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ┼Ťcieków przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne ma prawo: 

1) wst─Öpu na teren nieruchomo┼Ťci lub do obiektu budowlanego odbiorcy us┼éug w celach okre┼Ťlonych w art. 7 ustawy, 

2) przeprowadzania kontroli prawid┼éowo┼Ťci realizacji robót zgodnie z warunkami przy┼é─ůczania do sieci, 

3) przeprowadzania kontroli technicznego stanu przy┼é─ůcza w czasie jego u┼╝ytkowania, 

4) wymaga─ç przed ostatecznym uruchomieniem przy┼é─ůcza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj─ůcych wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego. 

Oddzia┼é 2. 

Prawa i obowi─ůzki odbiorcy us┼éug 

§ 6. Odbiorca us┼éug ma obowi─ůzek: 

1) korzysta─ç z instalacji wodoci─ůgowej w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy wyst─Öpowanie zak┼éóce┼ä w funkcjonowaniu sieci, a w szczególno┼Ťci eliminowa─ç mo┼╝liwo┼Ťci wyst─ůpienia ska┼╝enia wody w sieci, w tym wskutek cofni─Öcia si─Ö wody z instalacji wodoci─ůgowej lub powrotu ciep┼éej wody z instalacji centralnego ogrzewania, jak równie┼╝ utrzymywa─ç urz─ůdzenia b─Öd─ůce w jego posiadaniu w nale┼╝ytym stanie, 

2) korzysta─ç z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy wyst─Öpowanie zak┼éóce┼ä w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadza─ç do urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych odpadów i substancji wskazanych w art. 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ┼Ťcieków przemys┼éowych spe┼énia─ç warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy; 

3) umo┼╝liwia─ç realizacj─Ö uprawnie┼ä przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego, o których mowa w art. 7 ustawy; 

4) prawid┼éowo utrzymywa─ç i zabezpiecza─ç pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza g┼éównego, pozosta┼éych wodomierzy oraz urz─ůdze┼ä pomiarowych, a tak┼╝e zapewni─ç ┼éatwy dost─Öp do tych przyrz─ůdów; 

5) zawiadamia─ç przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych w instalacji wewn─Ötrznej, które mog─ů mie─ç wp┼éyw na dzia┼éanie sieci oraz ilo┼Ť─ç pobieranej wody i odprowadzanych ┼Ťcieków, a tak┼╝e przeznaczenie wody; 

6) powstrzymywa─ç si─Ö od dokonywania jakichkolwiek czynno┼Ťci mog─ůcych mie─ç wp┼éyw na zmian─Ö stanu technicznego urz─ůdze┼ä i przy┼é─ůczy wodoci─ůgowych lub kanalizacyjnych b─Öd─ůcych w posiadaniu przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z tym przedsi─Öbiorstwem, w tym nasadze┼ä drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sie─ç wodoci─ůgowa lub kanalizacyjna; 

7) zawiadamia─ç przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne o posiadanych w┼éasnych uj─Öciach wody w celu umo┼╝liwienia prawid┼éowego obliczenia nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu odprowadzania ┼Ťcieków; 

8) pokry─ç koszty ponownego wykonania czynno┼Ťci przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego w przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci wykonania uprawnie┼ä wymienionych  w pkt 3 z winy odbiorcy us┼éug, gdy poprzedni termin zosta┼é uzgodniony z odbiorc─ů us┼éug;  

9) pokry─ç koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy us┼éugi ekspertyzy wodomierza g┼éównego w przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi┼éa jego prawid┼éowe dzia┼éanie. 
 
§ 7. Odbiorca us┼éug ma prawo do: 
 
1) odbierania wody o odpowiednim ci┼Ťnieniu i jako┼Ťci; 
 
2) nieprzerwanego odprowadzania ┼Ťcieków; 
 
3) bezp┼éatnego korzystania z zast─Öpczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8; 
 
4) zg┼éaszania przedsi─Öbiorstwu wodoci─ůgowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9. 
 
Rozdzia┼é III. 
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami us┼éug 
 
§ 8. 1.  Dostarczanie wody i odprowadzanie ┼Ťcieków odbywa si─Ö na podstawie pisemnej umowy mi─Ödzy przedsi─Öbiorstwem wodoci─ůgowo-kanalizacyjnym a odbiorc─ů us┼éug. 
 
2. Podpisanie umowy z odbiorc─ů us┼éug nast─Öpuje po z┼éo┼╝eniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystaj─ůcymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy budynku wielolokalowego. 
 
3. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne udost─Öpnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy. 
 
4. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne udost─Öpnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegó┼éowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczno┼Ťci przedstawienia przez odbiorców us┼éug dokumentów umo┼╝liwiaj─ůcych podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym mo┼╝liwe jest zawarcie umów. 
 
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, mo┼╝e zosta─ç zawarta w lokalu przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsi─Öbiorstwa, odbiorcy us┼éug b─Öd─ůcemu konsumentem przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od takiej umowy w terminach i zasadach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017, poz. 683). 
 
Rozdzia┼é IV. 
Sposób rozlicze┼ä w oparciu o ceny i stawki op┼éat ustalone w taryfach 
 
§ 9. 1.  Podstaw─Ö rozlicze┼ä wynikaj─ůcych z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ┼Ťcieków stanowi aktualna taryfa przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego, okre┼Ťlaj─ůca ceny i stawki op┼éat za zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków, a tak┼╝e ilo┼Ť─ç wody dostarczonej do nieruchomo┼Ťci i odpowiednio ilo┼Ť─ç odprowadzonych ┼Ťcieków okre┼Ťlona zgodnie z art. 27 ustawy. 
 
2. W razie braku wodomierza g┼éównego ilo┼Ť─ç wody dostarczonej do nieruchomo┼Ťci ustala si─Ö w oparciu o przeci─Ötne normy zu┼╝ycia wody, okre┼Ťlone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy. W razie braku urz─ůdze┼ä pomiarowych ilo┼Ť─ç odprowadzonych ┼Ťcieków ustala si─Ö na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, jako równ─ů ilo┼Ťci wody pobranej lub okre┼Ťlonej w umowie. 
 
3. Okresy rozliczeniowe obowi─ůzuj─ůce odbiorców us┼éug s─ů okre┼Ťlone w umowie. 
 
4. Odbiorca us┼éug dokonuje zap┼éaty za dostarczon─ů wod─Ö lub odprowadzone ┼Ťcieki w terminie okre┼Ťlonym w fakturze, który nie mo┼╝e by─ç krótszy ni┼╝ 14 dni od daty jej wys┼éania lub dostarczenia w inny sposób.  

 

Rozdzia┼é V. 
Warunki przy┼é─ůczania do sieci 
§ 10. 1.  Podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci sk┼éada do przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowokanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przy┼é─ůczenia.   
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 
 
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umo┼╝liwiaj─ůcymi kontakt z wnioskodawc─ů, 
 
2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 
 
3) okre┼Ťlenie wielko┼Ťci przewidywanego poboru wody, 
 
4) wskazanie przewidywanej ilo┼Ťci odprowadzanych ┼Ťcieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ┼Ťcieków przemys┼éowych, równie┼╝ jako┼Ťci odprowadzanych ┼Ťcieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz─ůdze┼ä podczyszczaj─ůcych, 
 
5) opis nieruchomo┼Ťci, do której b─Ödzie dostarczana woda, lub z której b─Öd─ů odprowadzane ┼Ťcieki, w szczególno┼Ťci okre┼Ťlenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a tak┼╝e przeznaczenia,
 
6) wskazanie planowanego terminu rozpocz─Öcia poboru wody lub dostarczania ┼Ťcieków.  
 
3. Je┼╝eli s─ů spe┼énione warunki techniczne umo┼╝liwiaj─ůce przy┼é─ůczenie nieruchomo┼Ťci do sieci, przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo - kanalizacyjne w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 30 dni od otrzymania prawid┼éowo wype┼énionego wniosku, o którym mowa w § 10 wraz z kompletem za┼é─ůczników, wydaje osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o przy┼é─ůczenie nieruchomo┼Ťci do sieci, dokument pod nazw─ů „Warunki przy┼é─ůczenia do sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej”. 
 
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, okre┼Ťlaj─ů co najmniej: 
 
1) miejsce i sposób przy┼é─ůczenia nieruchomo┼Ťci do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza g┼éównego lub urz─ůdzenia pomiarowego, 
 
2) maksymaln─ů ilo┼Ť─ç wody dostarczanej do nieruchomo┼Ťci, 
 
3) maksymaln─ů ilo┼Ť─ç ┼Ťcieków odprowadzanych z nieruchomo┼Ťci i ich jako┼Ť─ç, 
 
4) informacje o rodzaju i zawarto┼Ťci dokumentów, jakie powinien przed┼éo┼╝y─ç podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci w celu realizacji przy┼é─ůcza, 
 
5) okres wa┼╝no┼Ťci wydanych warunków przy┼é─ůczenia, który nie mo┼╝e by─ç krótszy ni┼╝ 2 lata. 
 
Rozdzia┼é VI. 
Warunki techniczne okre┼Ťlaj─ůce mo┼╝liwo┼Ť─ç dost─Öpu do us┼éug  wodoci─ůgowo-kanalizacyjnych 
 
§ 11. 1.  Poziom dost─Öpu do us┼éug wodoci─ůgowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczaj─ů wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz─ůdze┼ä wodoci─ůgowych i urz─ůdze┼ä kanalizacyjnych przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo - kanalizacyjnego.   
 
2. Techniczne warunki mo┼╝liwo┼Ťci dost─Öpu do us┼éug wodoci─ůgowo-kanalizacyjnych wynikaj─ů z technologii dostarczania wody i odprowadzania ┼Ťcieków, przez co rozumie si─Ö faktyczne mo┼╝liwo┼Ťci pozyskania przez przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne wody nadaj─ůcej si─Ö do spo┼╝ycia przez ludzi (wydajno┼Ť─ç ┼║róde┼é wody, przepustowo┼Ť─ç stacji uzdatniania wody i skuteczno┼Ť─ç technologii uzdatniania wody), mo┼╝liwo┼Ťci oczyszczania ┼Ťcieków (przepustowo┼Ť─ç oczyszczalni, wydajno┼Ť─ç i skuteczno┼Ť─ç zastosowanej technologii oczyszczania ┼Ťcieków i zagospodarowania osadów), a tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ťci techniczne dotycz─ůcej uk┼éadów sieci dystrybucji wody oraz odbioru i przesy┼éu (w tym przepompowywania) ┼Ťcieków. Dost─Öpno┼Ť─ç do us┼éug wodoci─ůgowo-kanalizacyjnych uzale┼╝niona jest od rozk┼éadu i obszaru obj─Ötego sieciami oraz uwarunkowana jest po┼éo┼╝eniem instalacji odbiorcy wzgl─Ödem poziomu urz─ůdze┼ä przedsi─Öbiorstwa. Szczegó┼éowe techniczne warunki dost─Öpu do us┼éug wodoci─ůgowo-kanalizacyjnych ustalane s─ů w warunkach przy┼é─ůczenia do sieci wodoci─ůgowej lub kanalizacyjnej, o których mowa w rozdziale 5 niniejszego regulaminu. 
 
Rozdzia┼é VII. 
Sposób dokonywania przez przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przy┼é─ůcza  

§ 12. 1.  Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodno┼Ťci wykonanych prac z wydanymi warunkami przy┼é─ůczenia oraz uzgodnion─ů dokumentacj─ů techniczn─ů. 

2. Okre┼Ťlone w warunkach przy┼é─ůczenia próby i odbiory cz─Ö┼Ťciowe oraz ko┼äcowe s─ů przeprowadzane przy udziale upowa┼╝nionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zg┼éoszenia odbiorcy, z┼éo┼╝onego w przedsi─Öbiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Odbiór prac ulegaj─ůcych zakryciu (zasypaniu), w tym cz─Ö┼Ťciowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przy┼é─ůczany jest zobowi─ůzany zg┼éasza─ç przedsi─Öbiorstwu wodoci─ůgowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem). 

4. Przed zasypaniem podmiot przy┼é─ůczany zobowi─ůzany jest wykona─ç operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, poz. 1529 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 12), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urz─Ödu zajmuj─ůcego si─Ö aktualizacj─ů dokumentacji geodezyjnej. 

Rozdzia┼é VIII. 

Sposób post─Öpowania w przypadku niedotrzymania ci─ůg┼éo┼Ťci us┼éug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ┼Ťcieków 

§ 13. W przypadku niedotrzymania ci─ůg┼éo┼Ťci ┼Ťwiadczonych przez przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowokanalizacyjne us┼éug oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne ma obowi─ůzek: 

1) poinformowa─ç niezw┼éocznie odbiorców us┼éug o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyj─Öty sposób, w tym wskaza─ç, o ile to mo┼╝liwe, planowany termin przywrócenia prawid┼éowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

2) zapewnienia odbiorcom us┼éug zast─Öpczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczaj─ůcych 12 godzin oraz poinformowania odbiorców us┼éug o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyj─Öty sposób, 

3) o ile jest to mo┼╝liwe, podj─ů─ç niezb─Ödne dzia┼éania celem przywrócenia ci─ůg┼éo┼Ťci ┼Ťwiadczenia us┼éug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, 

4) poinformowa─ç odpowiednie gminne dy┼╝urne s┼éu┼╝by, wskazuj─ůc przewidywany czas przywrócenia ci─ůg┼éo┼Ťci ┼Ťwiadczonych us┼éug.  Rozdzia┼é IX.  Standardy obs┼éugi odbiorców us┼éug, w tym sposoby za┼éatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotycz─ůcych w szczególno┼Ťci zak┼éóce┼ä w dostawie wody i odprowadzaniu ┼Ťcieków 

§ 14. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne zobowi─ůzane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obs┼éug─Ö odbiorców us┼éug oraz podmiotów ubiegaj─ůcych si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci, w tym informowanie ich o obowi─ůzuj─ůcych przepisach oraz wynikaj─ůcych z nich prawach i obowi─ůzkach, a tak┼╝e przyjmowania reklamacji, jak równie┼╝ o szczegó┼éowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczno┼Ťci przedstawiania dokumentów umo┼╝liwiaj─ůcych podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym mo┼╝liwe jest zawarcie umów. 

§ 15. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawieraj─ůce co najmniej:   

1) wskazanie komórki organizacyjnej upowa┼╝nionej do kontaktów z odbiorcami us┼éug oraz podmiotami ubiegaj─ůcymi si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, 

2) dane umo┼╝liwiaj─ůce kontakt oraz, 

3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, by┼éy udost─Öpnione w siedzibie przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.  

§ 16. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udost─Öpnione by┼éy: 

1) dokumenty w aktualnym brzmieniu: 

a) taryfa, 

b) niniejszy regulamin, 

c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi. 

2) informacje dotycz─ůce: 

a) szczegó┼éowych warunków zawierania umów, w tym o konieczno┼Ťci przedstawienia dokumentów umo┼╝liwiaj─ůcych podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym mo┼╝liwe jest zawarcie umów,

b) procedury reklamacyjnej, 

c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustaw─ů, spraw spornych w przedmiocie:  - odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wod─Ö lub odprowadzanie ┼Ťcieków przez przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne,  - odci─Öcia dostawy wody lub zamkni─Öcia przy┼é─ůcza kanalizacyjnego, lub odmowy przy┼é─ůczenia do sieci nieruchomo┼Ťci, osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o przy┼é─ůczenie nieruchomo┼Ťci do sieci.  § 17. 1.  Odbiorcy us┼éug oraz podmioty ubiegaj─ůce si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci maj─ů prawo wnoszenia do przedsi─Öbiorcy wodoci─ůgowo-kanalizacyjnego reklamacji dotycz─ůcych ┼Ťwiadczonych przez nie us┼éug, w tym w szczególno┼Ťci wysoko┼Ťci op┼éat za takie us┼éugi. 

2. Reklamacje powinny zawiera─ç: 

1) imi─Ö i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö, 

2) przedmiot reklamacji, 

3) uzasadnienie, 

4) informacje co do mo┼╝liwo┼Ťci kontaktu z podmiotem zg┼éaszaj─ůcym reklamacj─Ö. 

3. Przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne zobowi─ůzane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za┼éatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustaw─ů, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wp┼éywu w formie pisemnej, chyba ┼╝e podmiot zg┼éaszaj─ůcy reklamacj─Ö wska┼╝e inny sposób kontaktu. 

Rozdzia┼é X. 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo┼╝arowe 

§ 18. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo┼╝arowe nast─Öpuje na mocy umowy zawieranej przez przedsi─Öbiorstwo wodoci─ůgowo-kanalizacyjne a gmin─ů Trzcianka. 

§ 19. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpo┼╝arowe z sieci przedsi─Öbiorstwa wodoci─ůgowokanalizacyjnego posiadaj─ů wy┼é─ůcznie jednostki stra┼╝y po┼╝arnej. 

§ 20. Ilo┼Ť─ç wody pobieranej na cele przeciwpo┼╝arowe wraz z okre┼Ťleniem miejsca i daty poboru okre┼Ťla pisemna informacja sk┼éadana przez komendanta stra┼╝y po┼╝arnej gminie  Trzcianka, która stanowi podstaw─Ö do rozlicze┼ä za pobran─ů wod─Ö pomi─Ödzy przedsi─Öbiorstwem wodoci─ůgowo-kanalizacyjnym a gmin─ů Trzcianka.   

 Uchwa┼éa - w wersji elektronicznej

 

 

pcnet trzcianka 2014