Nab├│r - konkurs na stanowisko 26-06-2020
Rada Nadzorcza
Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance
 
og┼éasza konkurs na stanowisko Cz┼éonka Zarz─ůdu
 
Nazwa i adres Spó┼éki:
Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej Spó┼éka z o. o.
ul. ┼╗eromskiego 15
64-980 Trzcianka
tel. 67 216 83 08
www.zik.trzcianka.com.pl
 
Stanowisko obj─Öte konkursem – Cz┼éonek Zarz─ůdu Spó┼éki ZIK.
 
Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat:
Kandydat na stanowisko Cz┼éonka Zarz─ůdu Spó┼éki musi spe┼énia─ç nast─Öpuj─ůce wymagania formalne:
wykszta┼écenie wy┼╝sze preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze lub odpowiednie wykszta┼écenie wy┼╝sze uzyskane za granic─ů uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odr─Öbnych;
co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö, powo┼éania, wyboru, mianowania, spó┼édzielczej umowy o prac─Ö, lub ┼Ťwiadczenia us┼éug na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na w┼éasny rachunek;
co najmniej 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikaj─ůce z prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na w┼éasny rachunek;
spe┼énienie innych ni┼╝ wymienione w pkt a-c wymaga┼ä okre┼Ťlonych  w przepisach odr─Öbnych, a w szczególno┼Ťci nie naruszanie ogranicze┼ä lub zakazów zajmowania stanowiska cz┼éonka organu zarz─ůdzaj─ůcego w spó┼ékach handlowych;
korzysta z pełni praw publicznych;
posiada pe┼én─ů zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych;
nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przest─Öpstwa, o których mowa w art. 18 ust. 2 Ksh.
 
warunki jakie powinno spełniać zgłoszenie do konkursu:
Zg┼éoszenie kandydata powinno zawiera─ç: 
list motywacyjny;
┼╝yciorys (CV) zawieraj─ůcy opis dotychczasowych osi─ůgni─Ö─ç kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej;
dokumenty potwierdzaj─ůce co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö, powo┼éania, wyboru, mianowania, spó┼édzielczej umowy o prac─Ö, lub ┼Ťwiadczenia us┼éug na podstawie innej umowy lub wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na w┼éasny rachunek, 
dokumenty potwierdzaj─ůce co najmniej 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikaj─ůce z prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na w┼éasny rachunek;
dyplom uko┼äczenia studiów wy┼╝szych;
o┼Ťwiadczenie o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych;
o┼Ťwiadczenie o posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych;
o┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wynikaj─ůcym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska cz┼éonka zarz─ůdu w spó┼ékach prawa handlowego;
o┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa okre┼Ťlone w przepisach rozdzia┼éów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spó┼éek handlowych lub toczeniu si─Ö post─Öpowania lub post─Öpowa┼ä karnych przeciwko kandydatowi;
o┼Ťwiadczenie o dope┼énieniu lub niepodleganiu obowi─ůzkowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 pa┼║dziernika 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa z lat 1944-1990 oraz tre┼Ťci tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.);
o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na powo┼éanie do Zarz─ůdu Spó┼éki;
o┼Ťwiadczenie kandydata, dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji;
inne dokumenty potwierdzaj─ůce dodatkowe kwalifikacje, do┼Ťwiadczenie zawodowe i osi─ůgni─Öcia zawodowe np. za┼Ťwiadczenia o uko┼äczeniu kursów i szkole┼ä oraz o nagrodach i wyró┼╝nieniach, a tak┼╝e potwierdzaj─ůce znajomo┼Ť─ç j─Özyków obcych;
Dokumenty do┼é─ůcza si─Ö w orygina┼éach lub po┼Ťwiadczonych przez kandydata odpisach.
Termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata:
Zg┼éoszenia nale┼╝y sk┼éada─ç osobi┼Ťcie lub za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie Spó┼éki przy ul. ┼╗eromskiego 15 w Trzciance w zamkni─Ötych kopertach  z dopiskiem "Rada Nadzorcza ZIK Sp. z o.o. zs w Trzciance - post─Öpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Cz┼éonka Zarz─ůdu Spó┼éki - Nie otwiera─ç";
Zg┼éoszenia b─Öd─ů przyjmowane w terminie do dnia 31.07.2020 roku do godz. 14.00  w siedzibie Spó┼éki, sekretariat lub listownie (decyduje data wp┼éywu do Spó┼éki).
 
Zagadnienia, które w szczególno┼Ťci b─Öd─ů oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej:
W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania Spó┼éki oraz odpowiada na pytania cz┼éonków Rady Nadzorczej.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia si─Ö kwalifikacje, wiedz─Ö i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarz─ůdu, a w szczególno┼Ťci:
znajomo┼Ť─ç zasad funkcjonowania spó┼éek prawa handlowego ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem kapita┼éowych spó┼éek komunalnych z udzia┼éem jednostek samorz─ůdu terytorialnego, znajomo┼Ť─ç nadzoru w┼éa┼Ťcicielskiego i ogranicze┼ä prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez osoby zarz─ůdzaj─ůce i cz┼éonków organów zarz─ůdzaj─ůcych gminnych spó┼éek prawa handlowego;
znajomo┼Ť─ç zasad prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spó┼éki prawa handlowego;
wiedz─Ö w zakresie zarz─ůdzania mieniem komunalnym;
 znajomo┼Ť─ç zagadnie┼ä zwi─ůzanych z kierowaniem zak┼éadem pracy i zespo┼éami pracowników;
umiej─Ötno┼Ť─ç prezentacji wiedzy, do┼Ťwiadczenia zawodowego i koncepcji zarz─ůdzania;
komunikatywno┼Ť─ç werbaln─ů i pisemn─ů;
znajomo┼Ť─ç zagadnie┼ä ekonomiczno-prawnych w zakresie dzia┼éania spó┼éki;
znajomo┼Ť─ç zagadnie┼ä wodoci─ůgowo-kanalizacyjnych.
 
Regulamin konkursu jest dost─Öpny w siedzibie Spó┼éki oraz na stronie internetowej  Spó┼éki: www.zik.trzcianka.com.pl  oraz stronie BIP Urz─Ödu Miejskiego Trzcianki: www.bip.trzcianka.pl   
 
 
 
pcnet trzcianka 2014