RODO

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych
w Zakładzie Inżynierii Komunalnej sp. z o. o., jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Inżynierii Komunalnej
  z o. o., ul. Stefana Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, NIP 763-18-67-781.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZIK sp. z o. o. pełni Magdalena Glegoła-Karpuszak. Kontakt z IOD możliwy jest pod nr telefonu 67/216-83-08 lub pod adresem:
  Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, e-mail: sekretariat@zik.trzcianka.com.pl
 3. Państwa dane przetwarzane są w celach i na podstawie:
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych, analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie, przepisów z zakresu rachunkowości, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a w szczególności
  w celach dowodowych, polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przyspieszenia kontaktu – numer telefonu, e-mail (podstawa art. 6 ust.1 lit. a – zgoda).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie (jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych),
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez ZIK sp. z o.o. narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, obsługi zgłoszeń
  i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.
 2. Administrator Danych nie planuje przekazywać danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl