RODO

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Zakładzie Inżynierii Komunalnej sp. z o. o., jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o., 64-980 Trzcianka, ul. Stefana Żeromskiego 15, NIP 763-18-67-781.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZIK sp. z o. o. pełni Magdalena Glegoła-Karpuszak. Kontakt z IOD możliwy jest pod nr telefonu 67/216-83-08 lub pod adresem: 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 15, e-mail: sekretariat@zik.trzcianka.com.pl
 3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przy podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przetwarzamy dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Przetwarzamy dane w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, w tym: imię, nazwisko, nr PESEL, seria i nr. dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane dotyczące własności nieruchomości – nr aktu notarialnego, nr księgi wieczystej. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.                                   Ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę                                i odprowadzanie ścieków.
 4. Państwa dane przetwarzane są w celu:
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj.; wydania warunków technicznych, zgłoszenia o przystąpieniu do wykonania przyłączenia do sieci wod-kan, odbioru przyłącza wod-kan, podpisania i realizacji umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków, przyszłej wymiany/demontażu wodomierza, zgłoszenia awarii, realizacji działań reklamacyjnych, lub w celu zleconych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości, (podstawa art. 6 ust. 1                                c RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa, art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przyspieszenia kontaktu – numer telefonu, e-mail (podstawa art. 6 ust.1 lit. a – zgoda).
 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Oznacza to, że dane osobowe dotyczące zawartej umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po rozwiązaniu umowy zostaną zarchiwizowane i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentacji technicznych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania (ograniczania lub sprzeciwu) przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.
 6. Administrator Danych nie planuje przekazywać danych osobowych do Państw trzecich.
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl