OGŁOSZENIA

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
PRZETARG - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Za Jeziorem w Trzciance

 Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Za Jeziorem w Trzciance, prowadzonego w trybie „Przetargu” na podstawie § 14 Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych, stanowiącego załącznik nr 1do uchwały nr 4 Zarządu Zakładu Inżynierii Komunalnej  Sp. z o.o. w Trzciance z dnia 01.07.2021r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przedłużenie terminu składania ofert dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www.zik.trzcianka.com.pl

Przedłużenie terminu składania ofert
dotyczy
Zapytanie ofertowe
na wykonanie nowej strony internetowej: www.zik.trzcianka.com.pl oferta z dnia 18-03-2021.

W związku z licznymi zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

1. Przy składaniu oferty – projekt w formie elektronicznej, wraz z wstępną zawartością merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej jak i podstron należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, opisanymi
w zapytaniu ofertowym. Zamawiający udostępni księgę znaku standaryzującą logo oraz elementy identyfikacji wizualnej, na której należy opierać się przy wykonywaniu projektu. Zleceniobiorca może korzystać z księgi znaków tylko na potrzeby projektu.

2. Zamawiający rezygnuje z wykonania aplikacji na platformie mobilnej – czyli
z wykonania osobnej aplikacji na system android i iOS. W zamian tego, wymaga aby serwis był skalowany w przeglądarkach internetowych na urządzeniach mobilnych we wszystkich popularnych platformach, takich jak: Android, iOS.

3. Wykonawca uruchamia stronę na serwerze Zamawiającego.

4. Hosting po stronie Zamawiającego.

5. Po wyborze oferty Zamawiający przekaże dla Wykonawcy ostateczne materiały merytoryczne i graficzne (zdjęcia) do umieszczenia.

6. Zamawiający nie przekazuje wzoru formularza ofertowego.

7. Zamawiający zapewni domenę dla strony www.

Przedłużenie terminu składania ofert do 02-04-2021 do godz. 15.00.
W ciągu 7 dni od daty składania ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawcę.
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyboru ostatecznej oferty.
Po podpisaniu umowy i zaakceptowaniu ostatecznego projektu z Wykonawcą, termin realizacji zlecenia wynosi 30 dni.
Sposób składania ofert: drogą e-mail na adres: sekretariat@zik.trzcianka.com.pl.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków i pytań
o wyjaśnienie do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony www.zik.trzcianka.com.pl

Dokument w formacie WORD
Dokument w formacie PDF

Zamawiający:

Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o.

Stefana Żeromskiego 15

64 – 980 Trzcianka

 Zapytanie ofertowe

na wykonanie nowej strony internetowej: www.zik.trzcianka.com.pl

 

Zapraszam do składania ofert na wykonanie strony internetowej dla Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o. o., zgodnie z poniższymi ustaleniami:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie nowej strony internetowej dla domeny: www.zik.trzcianka.com.pl

Zaletą nowej strony internetowej musi być aktualność, dynamiczna prostota – zachęcająca do zagłębiania się w treści, łatwa nawigacja, czytelność i wysoka jakość detali obramowana
w profesjonalnej szacie graficznej.

Dodatkową cechą identyfikującą ma być nawiązanie (wykorzystanie) symboliki gminy oraz  odzwierciedlającej  główne przedmioty działalności Spółki.

Zakres usługi:

 • zaprojektowanie funkcjonalności strony i wykonanie projektu graficznego strony po uprzedniej akceptacji,
 • udzielenie licencji dla systemu samodzielnego zarządzania treścią,
 • przeszkolenie personelu,
 • zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz kompletnej pomocy technicznej i wsparcia administratora strony,
 • właścicielem domeny, strony internetowej, jej grafiki, kodu źródłowego, baz danych i ich zawartości pozostanie Spółka.

Przy tworzeniu oferty należy uwzględni poniższe warunki:

 • strona internetowa będzie dostępna dla różnych systemów operacyjnych i przeglądarek zarówno dla systemów stacjonarnych jak i mobilnych, (jeżeli istnieją odpowiedniki), tj. Chrome 48.x, Firefox 44.x, MSIE 11.x, Opera 35.x, Webkit Mobile 9.x, Microsoft Edge 25.x, Safari 5.x by,
 • strona internetowa będzie posiadała swoją aplikację na platformie mobilnej,
 • strona internetowa będzie posiadała funkcjonalność zapewniającą pobieranie i drukowanie dowolnego zakresu wszystkich informacji, grafik i zdjęć zawartych na stronie,
 • technologie wykorzystane do udostępniania treści tekstowej, graficznej umożliwią użytkownikowi korzystanie z tych treści bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, czy plug-in’ów,
 • wyszukiwanie konkretnej treści na stronie internetowej będzie intuicyjne, tj. zrozumiałe dla każdego użytkownika, bez względu na jego doświadczenie zakres umiejętności. Wyszukiwanie będzie opierało się na podstawie podobieństwa do szukanej frazy wypisanej
  w zapytaniu.
 • formularz kontaktowy bezpośrednio na stronie – umożliwiając kontakt ze spółką
  z pozycji strony,
 • administrator Spółki będzie miał możliwość edycji treści, pozwalającą na jej zmianę
  i poprawianie, co zagwarantuje system do zarządzania treścią (CMS WordPressie),
 • strona musi być zgodna w chwili oddania oraz umożliwiać wprowadzanie treści, w tym multimedialnych, zgodnych ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AAA.

Struktura strony:

Strona główna:

 • menu rozwijalne w formie belek,
 • menu kontekstowe,

Schemat strony głównej:

 1. Aktualności
 2. O Spółce – z podziałem na:
 • informacje o Spółce,
 • przedmiot działalności Spółki,
 • władze Spółki,
 • zasady funkcjonowania,
 • inwestycje,
 • RODO,
 • galeria,
 1. Strefa klienta – z podziałem na:
 • E-bok,
 • Regulamin na dostawę wody i odbiór ścieków
 • taryfy i opłaty z podziałem na:
 • informacja o obowiązujących taryfach na terenie gminy Trzcianka,
 • taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
 • taryfa za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci deszczowych,
 • usługi dodatkowe,
 • wnioski i formularze z podziałem na:
 • dotyczące przyłączenia nieruchomości do sieci,
 • dotyczące zawarcia/zmiany umowy na dostawę wody, odbiór ścieków,
 • inne wnioski.
 • instrukcja – wytyczne wod-kan,
 • odpłatne przejęcie sieci,
 • płatności.
 1. Ogłoszenia.
 2. Edukacja.
 3. Kontakt.
 • minimum 3 zakładki w formie ikonek:
 • zgłoś awarię,
 • jakość wody
 • e-BOK

Kryteria wyboru najlepszej oferty:

 1. atrakcyjność szaty graficznej – 20%,
 2. łatwość obsługi przez administratora – 20 %,
 3. oryginalność – 10 %,
 4. cena – 50 %.

Termin i sposób składania oferty:

 1. Termin składania oferty: do 26-03-2021
 2. Sposób składania oferty: pisemną ofertę można składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 (sekretariat), lub przesłać na adres:Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o.,
  ul. Stefana Żeromskiego 15,
  64-980 Trzcianka.

 

 

Ogłoszenie nr 510157373-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz – etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 555442-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Żeromskiego  15, 64-980  Trzcianka, woj. , państwo Polska, tel. 672 168 308, e-mail ziktrzcianka@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.zik.trzcianka.com.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

www.zik.trzcianka.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz – etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz – etap I.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 234294.08

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Kalinowa 6

Kod pocztowy: 62-100

Miejscowość: Wągrowiec

Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 234294.08

Oferta z najniższą ceną/kosztem 234294.08

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 391588.40

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl