ODPŁATNE PRZEJĘCIE SIECI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2017 z dnia 20 października 2017r.

Prezesa Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance

REGULAMIN

ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA

SIECI WODOCIĄGOWEJ I/ LUB KANALIZACYJNEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH

Z WŁASNYCH ŚRODKÓW NA TERENIE gminy Trzcianka

§1.

Cel

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego przejmowania przez Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o. o. w Trzciance sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej od inwestorów zewnętrznych wybudowanej z własnych środków na terenie gminy Trzcianka i włączonych do systemu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o..

Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

§2.

Określenia użyte w regulaminie

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Ustawa – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, 1629 z póz. zm.);.

 2. Sieć – przewody wodociągowe i/lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki;

 3. Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, która wybudowała sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną z własnych środków i pozostaje jej właścicielem lub, która ubiega się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej należącej do ZIK sp. z o. o.;

 1. Zarządzający siecią – podmiot prowadzący zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Trzcianka;

 2. Wniosek – wniosek o przejęcie urządzenia;

 3. Odpłatne przejęcie sieci – zawarcie umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez ZIK sp. z o. o. z Inwestorem. Umowa reguluje sposób rozliczenia wysokości poniesionych przez Inwestora nakładów i przekazania sieci na własność ZIK sp. z o. o., w wyniku której nabywa on prawo własności pozwalające na używanie i pobieranie pożytków z przejmowanej sieci.

§3.

Postanowienia ogólne

 1. Odpłatne przejęcie sieci dokonywane będzie sukcesywnie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowy i Urządzeń Kanalizacyjnych” Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o. o.. Po wyczerpaniu środków zarezerwowanych w danym roku sprawozdawczym, wypłaty dokonywane będą w kolejnych latach do wysokości przeznaczonych na ten cel środków.

 2. Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

§4.

Zasady przejmowania wybudowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 1. Procedurę odpłatnego przejęcia sieci inicjuje Inwestor, składając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 2. Jeżeli sieć stanowi współwłasność grupy Inwestorów, składają oni jeden wniosek, podpisany przez wszystkich współwłaścicieli, do którego załączają pełnomocnictwo wskazujące osobę, która będzie ich reprezentować oraz zawrze w ich imieniu umowę odpłatnego przejęcia sieci.

 3. Wzór wniosku o odpłatne przejęcie sieci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku braku stosownego wniosku, ZIK sp. z o. o. może żądać przeniesienia własności urządzenia, zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§5.

 1. Do wniosku należy załączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające, iż Inwestor ma prawo rozporządzać przekazywaną siecią (jest jej właścicielem), świadczące o wybudowaniu sieci zgodnie z prawem, wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia, dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej, a także o oddaniu sieci do użytkowania zgodnie z prawem, a w szczególności:

 1. warunki przyłączenia wydane przez eksploatatora;

 2. projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi;

 3. pozwolenie na budowę;

 4. zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu na budowę);

 5. protokół odbioru sieci przez eksploatatora sieci;

 6. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

 7. dowód istnienia umocowania osoby podpisującej wniosek – np. odpis z KRS pełnomocnictwo;

 8. faktury i potwierdzenia zapłaty za sieć będącą przedmiotem wniosku;

 9. dokumenty świadczące o prawie do dysponowania gruntem (księga wieczysta, akt notarialny);

 10. atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały;

 11. oświadczenie osób trzecich;

 12. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami;

 13. inne (np. wyniki badania wody wykonane przez akredytowane laboratorium).

 1. Wszystkie załączniki do wniosku winny być złożone w oryginałach lub poświadczone za zgodność z okazanym dokumentem.

 2. Jeżeli dokumenty i oświadczenia złożone wraz z wnioskiem nie potwierdzają okoliczności wskazanych w ust. 1, ZIK sp. z o. o. w terminie 30 dni od złożenia wniosku pisemnie poinformuje o tym fakcie Inwestora, który zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji w terminie wskazanym przez ZIK sp. z o. o. pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 3. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 1, jak również dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 3 ponosi Inwestor.

§6.

 1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wynikającej z daty ich wpływu.

 2. Wniosek winien zostać rozpatrzony w terminie, do 60 dni od daty jego wpływu albo daty jego uzupełnienia, zgodnie z § 5 ust. 3.

 3. Podstawowym kryterium możliwości ubiegania się o odpłatne przejęcie sieci przez ZIK sp. z o. o. wybudowanych przez zewnętrznego inwestora z własnych środków jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. oraz spełnienie warunków technicznych określonych w odrębnych przepisach, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne w momencie realizacji inwestycji i w przyszłości.

W ramach rozpatrzenia wniosku ZIK sp. z o. o. oceni, czy wniosek dotyczy sieci włączonej do systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego Spółki z o. o. oraz czy sieć została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz oddanej do użytkowania zgodnie z prawem.

 1. O wynikach dokonanej oceny sieci objętej wnioskiem pod względem spełnienia wymaganych warunków technicznych oraz oceny przedstawionych przez Inwestora dokumentów potwierdzających między innymi prawo do rozporządzania siecią oraz jej wykonaniem z własnych środków, ZIK sp. z o. o. zawiadomi Inwestora na piśmie.

 2. W wypadku negatywnego wyniku dokonanej oceny w powyższym zakresie, stanowiącego przeszkodę w przekazaniu sieci zgodnie z wnioskiem, ZIK sp. z o. o. powiadomi Inwestora o powyższym na piśmie, przedstawiając uzasadnienie dokonanej oceny i przyczynę odmowy przejęcia sieci.

§7.

 1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego wniosku Inwestorowi zostanie przedłożony projekt umowy w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, celem uzgodnienia zapisów umowy.

 2. Umowa w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej winna określać co najmniej: datę i miejsce zawarcia, strony umowy, szczegółowe określenie przedmiotu przekazania (techniczny opis sieci), wysokość należności za przekazaną sieć, terminy wypłaty należności. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Odpłatność za przekazaną sieć zostanie protokolarnie ustalona w drodze negocjacji między ZIK Sp. z o.o. a Inwestorem, na zasadzie ekwiwalentności, przy uwzględnieniu możliwości finansowych ZIK. Sp. z o. o.. Wzór protokołu z negocjacji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 4. Podstawą ustalenia należności dla Inwestora za przekazaną sieć może być:

 1. wartość przejmowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej określona w dacie jej przejęcia przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez ZIK sp. z o. o., zgodnie z zasadami rachunkowości i na podstawie cen rynkowych robocizny, materiałów, pracy sprzętu stosowanych w danym regionie, nie wyższych jednak niż uzyskiwane dla tego rodzaju robót przez ZIK sp. z o. o. w trybie przetargów publicznych, z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz przydatności dla ZIK sp. z o. o. danej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

 2. zweryfikowany przez ZIK sp. z o. o. kosztorys powykonawczy;

 3. udokumentowane koszty wykonania sieci wynikające z faktur i rachunków przedłożonych przez Inwestora.

 1. Po uzgodnieniu z Inwestorem warunków przejęcia sieci, ostateczny projekt umowy zostanie podpisany.

 2. Inwestor może przekazać ZIK sp. z o. o. sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną pod innym tytułem prawnym, niż przeniesienie prawa własności sieci (sprzedaż), pozwalającym na używanie i pobieranie pożytków z przejmowanej sieci. Rodzaj, treść i warunki umowy zostaną w takim przypadku uzgodnione z Inwestorem.

§8.

 1. W przypadku przekazywania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przebiegającej przez nieruchomości stanowiące własność Inwestora lub innych osób trzecich, wymagane jest złożenie oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 2. Czynności zmierzające do uzyskania oświadczenia podejmuje Inwestor.

§9.

 1. W dniu zawarcia umowy odpłatnego przejęcia sieci, winno nastąpić wydanie sieci oraz związanej z nią dokumentacji.

 2. Wydanie sieci potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym środka trwałego (PT). Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

§10.

 1. Środki należne Inwestorowi z tytułu przekazania, sieci na rzecz Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o., będą wypłacane Inwestorom w kolejności składania kompletnych wniosków, do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowy i Urządzeń Kanalizacyjnych na dany rok. Po wyczerpaniu zaplanowanych środków w danym roku wypłaty dokonywane będą w kolejnych latach, zgodnie z planem finansowym i według kolejności wpływu kompletnych wniosków.

 2. Jeżeli należność z tytułu przekazania sieci, przekracza równowartość 10.000 zł. wówczas wypłata należności może zostać rozłożona na raty, lub może zostać rozliczona w opłatach za wodę zużytą i/lub ścieki powstałe w nieruchomości inwestora.

 3. Kwoty oraz terminy zapłaty należności zostaną określone w umowie.

 4. Inwestorom będącym podatnikami podatku od towarów i usług VAT, należny podatek wykazany w fakturze sprzedaży urządzenia ZIK sp. z o. o., dolicza się do pierwszej raty.

§11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie gminy Trzcianka obowiązują z dniem wprowadzenia niniejszego Regulaminu.

 2. Odstępstwo od zasad określonych w regulaminie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zaproponowano pisemnie inną formę przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 3. Wnioski złożone przed datą wejścia wżycie niniejszego regulaminu, zostaną rozpatrzone zgodnie z jego przepisami.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl