CENNIKI

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie Gminy Trzcianka

Na okres trzech lat tj.:

od dnia 12.06.2018 do dnia 11.06.2021

1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Trzcianka na okres trzech lat. Taryfy określają także warunki ich stosowania.
Taryfy zostały opracowane na podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472), zwanego dalej rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, zwany dalej spółką, na terenie Gminy Trzcianka.
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś. 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.
W zakres świadczonych usług, objętych taryfą, wchodzi:
> zaopatrzenie w wodę,
> odprowadzanie ścieków,
> rozliczanie lokatorów w budynkach wielolokalowych (usługa obejmuje odczyt wodomierza oraz rozliczenie należności).
3. Rodzaj i struktura taryf
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest taryfą:
1) jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębnie dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
2) dwuczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, do 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacji sanitarnej.
Stawka opłaty abonamentowej obejmuje dodatkową usługę za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym.
Taryfa zawiera:
1) Cenę za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Cena ta obejmuje:
–    wodę dostarczoną do odbiorców,
wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
wodę do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
2) Stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,     naliczaną i pobieraną w miesięcznym okresie rozliczeniowym od odbiorców podłączonych do sieci wodociągowej,
3) Cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
4) Stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,     naliczaną i pobieraną w miesięcznym okresie rozliczeniowym od odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej,
5) Stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz rozliczenie należności za wodę i/lub ścieki. Stawka abonamentowa jest pobierana w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
4. Taryfowe grupy odbiorców
Uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
2) strukturę i rodzaj planowanych taryf,
3) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
4) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,
spółka nie dokonała podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
Do cen określonych w kolumnie 4 Tabeli dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
 
Do cen określonych w kolumnie 4 Tabeli dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.
 
 
Tabela. Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki – Taryfa obowiązująca od 1 do 12 miesiąca
 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Cena wody –

wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,73

4,03

 

zł/m3

2

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

 

Opłata miesięczna

1,88

2,03

 

zł/miesiąc

3

Cena ścieków –

Wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,47

6,99

zł/m3

4

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

 

Opłata miesięczna

4,77

5,15

 

zł/miesiąc

5

Cena za wodę pobraną

z publicznych studni i

zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,73

4,03

 

zł/m3

6

Cena za zużytą wodę do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,73

4,03

 

zł/m3

7

 

Cena za zużytą wodę do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,73

4,03

 

zł/m3

8

Opłata za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym

Opłata miesięczna za rozliczenie od każdego lokatora

6,60

7,13

 

zł/miesiąc/lok

 

Tabela. Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki – Taryfa obowiązująca od 13 do 24 miesiąca

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Cena wody –

wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,86

4,17

 

zł/m3

2

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

 

Opłata miesięczna

1,90

2,05

 

zł/miesiąc

3

Cena ścieków –

Wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,61

7,14

zł/m3

4

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

 

Opłata miesięczna

4,83

5,22

 

zł/miesiąc

5

Cena za wodę pobraną

z publicznych studni i

zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,86

4,17

 

zł/m3

6

Cena za zużytą wodę do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,86

4,17

 

zł/m3

7

 

Cena za zużytą wodę do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,86

4,17

 

zł/m3

8

Opłata za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym

Opłata miesięczna za rozliczenie od każdego lokatora

6,75

7,29

 

zł/miesiąc/lok

 

 

Tabela. Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki – Taryfa obowiązująca od 25 do 36 miesiąca

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Cena wody –

wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,91

4,22

 

zł/m3

2

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

 

Opłata miesięczna

1,96

2,12

 

zł/miesiąc

3

Cena ścieków –

Wszyscy odbiorcy na terenie gminy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,78

7,32

zł/m3

4

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

 

Opłata miesięczna

5,08

5,49

 

zł/miesiąc

5

Cena za wodę pobraną

z publicznych studni i

zdrojów ulicznych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,91

4,22

 

zł/m3

6

Cena za zużytą wodę do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,91

4,22

 

zł/m3

7

 

Cena za zużytą wodę do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,91

4,22

 

zł/m3

8

Opłata za rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym

Opłata miesięczna za rozliczenie od każdego lokatora

6,91

7,46

 

zł/miesiąc/lok

 

 

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy:
1) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako sumę miesięcznych opłat abonamentowych oraz ceny za 1m3 wody i/lub ścieków, pomnożonej przez ilość dostarczanej wody,
2) Wszystkie wodomierze są odczytywane w cyklu miesięcznym i w takim samym cyklu są pobierane opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
3) Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierzy, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody,
4) W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilość wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy,
5) Należności wynikające z opłaty abonamentowej są naliczane i regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguję Odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków. Opłata abonamentowa za gotowość do świadczenia usług dostarczania wody jest pobierana za każde przyłącze wodociągowe zakończone wodomierzem głównym, stanowiącym własność przedsiębiorstwa. W przypadku podłączenia Odbiorcy do kanalizacji sanitarnej, ilość opłat abonamentowych z tytułu gotowości do świadczenia usług odprowadzania ścieków jest równoznaczna ilości posiadanych przyłączy wodociągowych.
6) Jeżeli spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie, w takim przypadku naliczana jest również opłata abonamentowa za utrzymanie gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
7) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
8) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
9) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie,
10) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza,
11) Spółka na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
12) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia, 
13) Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, spółka zawiera umowę, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust 6 pkt 1-7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Za dokonane rozliczenia są pobierane opłaty określone w taryfie,
14) W przypadku dostawy wody o obniżonej jakości Odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości 1% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia za każdy niedotrzymany parametr lub wskaźnik.
 
7. Warunki stosowania cen
 
7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 
W związku z brakiem podziału na taryfowe grupy odbiorców, zakres świadczenia usług jest taki sam dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Trzcianka. Szczegółowy zakres usług został ujęty w pkt. 3 taryfy.  
 
7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
 
Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów wewnętrznych spółki oraz przepisów prawnych, które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielonego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki znak Oś 6210/63/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr XLVI/318/05  z dnia 29 grudnia 2005 r.
 
Jakość wody dostarczanej przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. 
Lp. Nazwa usługi Jedn. pomiaru Cena
netto
1 Koparka 1 h pracy 105,00
2 Montaż wodomierza 1 usługa 147,00
3 Ciągnik URSUS  + przyczepa ciągnikowa lub 1 h pracy 63,00
beczka asenizacyjna
4 Agregat spalinowy (młot, ucinarka) 1 h pracy 63,00
5 Agregat prądotwórczy 40 kW 1 h pracy 105,00
6 Samochód dostawczy 1 km 1,83
7 Urządzenie do udrażniania rur kanal. (przepychacz) 1 h pracy 95,00
8 Urządzenie „Tytan” do udrażniania instalacji kanal. 1 h pracy 160,00
9 Wymiana wodomierza 1 usługa 105,00
(w przypadku uszkodzenia mechanicznego, rozmrożenia, przepływu ciepłej wody)
10 Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 usługa 40,00
(w tym zaplombowanie wodomierza)
11 Odcięcie wody i ponowne włączenie 1 usługa 80,00
(wyciągnięcie wodomierza w przypadku braku zapłaty za wodę)
12 Odcięcie wody i ponowne włączenie – na przyłączu 1 usługa 210,00
(wyciągnięcie wodomierza w przypadku braku zapłaty za wodę)
13 Roboczogodzina – usługi pozostałe 1 h pracy 40,00

 

1. Do cen dolicza się podatek VAT w odpowiadającej stawce
2. Przy pracy sprzętu rozpoczynającej się po godz. 15.00 w dni robocze – wartośc usługi
wzrasta o 30%
3. Przy pracy sprzętu w niedziele, święta lub dni wolne od pracy – wartośc usługi
wzrasta o 50%
4. Cennik obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl