TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie Gminy Trzcianka

Na okres trzech lat tj.:

od dnia 13.08.2021 r. do dnia 12.08.2024 r.

 1. Informacje ogólne.

 

Proponowane taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Trzcianka, na okres trzech lat. Taryfy określają także warunki ich stosowania.

 

Taryfy zostały opracowane na podstawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy
z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r., w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472), zwanego dalej rozporządzeniem.

 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance, zwany dalej spółką, na terenie gminy Trzcianka.

 

 

 1. Rodzaj prowadzonej działalności

 

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś. 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 r.

 

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi zbiorowe zaopatrzenie
w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.

 

 

 1. Rodzaj i struktura taryf

 

Mając na uwadze lokalne warunki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowano:

 • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfę:
 1. niejednolitą, ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych, w zależności od sposobu rozliczania się przez poszczególnych odbiorców usług,
 2. dwuczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę.
 • dla zbiorowego odprowadzania ścieków taryfą:
 1. niejednolitą – ze względu na występowanie zróżnicowanych stawek opłat abonamentowych, w zależności od sposobu rozliczania się przez poszczególnych odbiorców usług,
 2. dwuczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacji sanitarnej.

 

 1. Taryfowe grupy odbiorców.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę i rodzaj planowanych taryf,
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,
 • możliwość wyodrębnienia kosztów dla ich właściwej alokacji.

 

4.1.Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

Uwzględniając powyższe, a w szczególności zróżnicowanie kosztów świadczenia usług w zależności od sposobu rozliczeń za świadczone usługi, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1

Grupa W1

(wodomierz główny)

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego
w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
2

Grupa W2

(lokal w budynku wielolokalowym)

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w lokalu w budynku wielolokalowym w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

Cenę za m3 dostarczonej wody jest jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.

Podstawą różnicowania grup taryfowych jest natomiast stawka opłaty abonamentowej.

 

4.2.Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące grupy taryfowe:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1

Grupa S1

(wodomierz główny)

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
2

Grupa S2

(lokal w budynku wielolokalowym)

Odbiorcy korzystający z usług zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalu w budynku wielolokalowym w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

 

Cenę za m3 odprowadzanych ścieków  jest jednakowa dla wszystkich grup taryfowych.

Stawka opłaty abonamentowej jest pobierana wyłącznie od odbiorców korzystających z usług zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego.

 

 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

 

Taryfa zawiera:

1) Cenę za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Cena ta obejmuje:

–    wodę dostarczoną do odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

 • wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 • wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
 • wodę do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

2) Stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, naliczaną
i pobieraną w miesięcznym okresie rozliczeniowym od odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego.

3) Stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystającego z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę za rozliczenie w lokalu w budynku wielolokalowym. Stawka opłaty abonamentowej pobierana jest za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz rozliczenie należności. Stawka abonamentowa jest pobierana w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

4) Cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

5) Stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z usług zbiorowego odprowadzania ścieków za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,     naliczaną i pobieraną w miesięcznym okresie rozliczeniowym od odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej i rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Do cen netto dolicza się podatek od towarów i usług. Stawka podatku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami wynosi 8%.

 

Tabela 1. Wysokość cen wody oraz stawek abonamentowych na 3 – letni okres obowiązywania taryfy (2021-2024).

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa W1 (wodomierz główny) Cena za dostarczoną wodę zł/m3 4,06 4,38 4,18 4,51 4,29 4,63
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 2,07 2,24 2,07 2,24 2,15 2,32
Grupa W2    (lokal w budynku wielolokalowym) Cena za dostarczoną wodę zł/m3 4,06 4,38 4,18 4,51 4,29 4,63
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,57 9,26 8,77 9,47 9,01 9,73

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki oraz stawek abonamentowych na
3 – letni okres obowiązywania taryfy (2021-2024).

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa S1 (wodomierz główny) Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 7,49 8,09 7,53 8,13 7,57 8,18
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 5,91 6,38 5,91 6,38 5,91 6,38
Grupa S2    (lokal w budynku wielolokalowym) Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 7,49 8,09 7,53 8,13 7,57 8,18
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
  w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy:

 • Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako sumę miesięcznych opłat abonamentowych oraz ceny za 1m3 wody i/lub ścieków, pomnożonej przez ilość dostarczanej wody.
 • Wszystkie wodomierze są odczytywane w cyklu miesięcznym i w takim samym cyklu są pobierane opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierzy, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
 • W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilość wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy.
 • Należności wynikające z opłaty abonamentowej są naliczane i regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje Odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków. Opłata abonamentowa za gotowość do świadczenia usług dostarczania wody jest pobierana za każde przyłącze wodociągowe zakończone wodomierzem głównym, stanowiącym własność przedsiębiorstwa. W przypadku podłączenia Odbiorcy do kanalizacji sanitarnej, ilość opłat abonamentowych z tytułu gotowości do świadczenia usług odprowadzania ścieków jest równoznaczna ilości posiadanych przyłączy wodociągowych.
 • Jeżeli spółka świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie, w takim przypadku naliczana jest również opłata abonamentowa za utrzymanie gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
 • Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz rozliczenie lokatora w budynku wielolokalowym w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 • Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 • W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie,
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza,
 • Spółka na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
 • W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.
 • Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, spółka zawiera umowę, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 6 ust. 6 pkt 1-7 ustawy
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Za dokonane rozliczenia są pobierane opłaty określone w taryfie,

14) W przypadku dostawy wody o obniżonej jakości Odbiorcy przysługuje bonifikata
w wysokości 1% należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia za każdy niedotrzymany parametr lub wskaźnik.

 

 

 1. Warunki stosowania cen.

 

 • Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

 

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone są za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji Spółki. Co istotne woda dostarczana dla wszystkich odbiorców poddawana jest tym samym procesom. W rezultacie zakres świadczonych usług w zakresie dostarczania wody jest tożsamy dla odbiorców
z poszczególnych grup taryfowych, a mianowicie obejmuje dostarczanie wody w celu wykorzystania jej w:

 • gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
 • obiektach użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia),
 • zakładach prowadzących działalność w zakresie przemysłu spożywczego lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej (biura, zakłady handlowo-usługowe, a także produkcyjne i przemysłowe),
 • innych niż wyżej wymienione obiektach.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spółka ponosi koszty utrzymania urządzeń w gotowości, koszty odczytu oraz rozliczania, które uzasadniają przyjęcie odmiennych stawek opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup taryfowych. Co istotne, koszty te ponosi się niezależnie od tego czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, w związku z czym ich ponoszenie nie jest uzależnione od poboru wody w danym okresie rozliczeniowym.

 

Usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, podobnie jak w przypadku zbiorowego dostarczania wody, charakteryzuje jednolity zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców. Wskazany zakres usług obejmuje odprowadzanie ścieków z:

 • gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
 • obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy, szkoły, placówki służby zdrowia itp.),
 • zakładów prowadzących działalność w zakresie przemysłu spożywczego lub w sferze produkcji niematerialnej i materialnej (biura, zakłady handlowo-usługowe, a także produkcyjne i przemysłowe),
 • innych obiektów niż wyżej wymienione.

 

Mając na uwadze dostępność danych dotyczących kosztów związanych
z odprowadzaniem ścieków z poszczególnego rodzaju obiektów, brak jest w tej chwili ekonomicznych podstaw do różnicowania kosztów odprowadzania ścieków, a tym samym różnicowania jednostkowej ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Podstawą różnicowania grup taryfowych przy zbiorowym odprowadzaniu ścieków stawka opłaty abonamentowej. Podobnie jak w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Spółka ponosi koszty utrzymania urządzeń kanalizacyjnych w gotowości, które uzasadniają wprowadzenie stawek opłaty abonamentowej od odbiorców usług rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego. Stawka opłaty abonamentowej nie jest naliczana od odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków w lokalu budynku wielolokalowego.

 

 • Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

 

Określone w Taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów wewnętrznych spółki oraz przepisów prawnych, które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielonego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki znak Oś 6210/63/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r., oraz Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr XLVI/318/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

Jakość wody dostarczanej przez Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Obowiązujące na terenie Gminy Trzcianka Na okres trzech lat tj.: od dnia 13.08.2021 r. do dnia 12.08.2024 r.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl